0 %

Fundusz alimentacyjny

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity:Dz.U.z13 września 2012r. , poz. 1228 z późn. zm.).

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

przysługują:

 1. Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia.
 2. Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
 3. Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.
 4. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów - nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

nie przysługują:

 1. Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 2. Osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
 3. Osobie uprawnionej, jeżeli zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty na okres świadczeniowy:

 1. kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 4. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 5. zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
 6. zaświadczenie albo oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 7. oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (m. in. stypendia, alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskiwane za granicą RP itp.),
 8. oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy w przypadku ryczałtu lub karty podatkowej,
 9. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy, PIT, itp.),
 10. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 11. dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 12. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych,
 13. kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),
 14. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów na rzecz osoby z poza rodziny w 2012r.
 15. zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 16. zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,
 17. informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą - oryginał,
 18. prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego

i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Wnioski o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia


funduszalimentacyjnygminajastkówgops
Newsletter

Zapisz się do powiadomień