0 %

Wolontariat

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi." - Jan Paweł II

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.” -Mikołaj Gogol

CZYM JEST WOLONTARIAT?

Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńskie i przyjacielskie. Wolontariat to forma pracy niezawodowej, która nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia finansowego. Opiera się na dobrowolnej i świadomej chęci pomocy innym.

Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych wykraczające poza więzi koleżeńsko - rodzinne. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Statut prawny wolontariusza reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie jest instytucją zajmującą się zapobieganiem marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Posiadając wiedzę o sytuacji osób potrzebujących udziela pomocy nie tylko w formie świadczeń finansowych. Jedną z form wsparcia jest organizacja wolontariatu.

Głównym celem wolontariatu jest wyrównywanie szans społecznych m.in. poprzez pomoc osobom starszym i samotnym, osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom pochodzącym z rodzin niewydolnych wychowawczo.

Ogólne zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.).

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

 • Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek i wykształcenie, kto chciałby zdobyć nowe doświadczenie zarówno zawodowe, jak i życiowe.
 • Świadczenie wolontariatu daje możliwość poznania oraz rozwoju własnych predyspozycji i umiejętności, które mogą okazać się przydatne przy wchodzeniu na rynek pracy.
 • Wolontariusz nie oczekuje i nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia finansowego za swoją pracę. Angażując się społecznie liczy jednak na zaspokojenie pewnych potrzeb.

Co można zyskać zostając wolontariuszem?

Motywacja wolontariusza jest sprawą indywidualną. Dzięki pracy na rzecz innych możemy zyskać:

 • satysfakcję z niesienia pomocy osobom potrzebującym,
 • poczucie bycia potrzebnym,
 • zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń, które mogą być przydatne na rynku pracy,
 • możliwość poznania nowych ludzi,
 • poczucie pożytecznie spędzonego czasu wolnego,
 • sprawdzenie własnych predyspozycji w nowych rolach społecznych,
 • możliwość spłaty długu wdzięczności wobec innych,
 • satysfakcję duchową i moralną,
 • możliwość dzielenia się własnym doświadczeniem i wiedzą.

wolontariatgminajastkówgops
Newsletter

Zapisz się do powiadomień