0 %

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych , których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Gdzie udać się po pomoc?

W przypadku, gdy znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie. Możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może dokonać również  Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą. Postępowanie może być również wszczęte z urzędu, po uzyskaniu informacji o konieczności udzielenia pomocy przez pracownika socjalnego oraz informacji pochodzących od instytucji takich jak organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej itp. W toku prowadzonego postępowania pracownik socjalny winien wówczas uzyskać zgodę osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na udzielenie pomocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie realizuje zadania gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne i zlecone gminie. 

Zadania gminy o charakterze obowiązkowym:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 • sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 • praca socjalna,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
 • dożywianie dzieci,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Zadania własne gminy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zadania zlecone gminie:

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Komu przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych?

Prawo do świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł miesięcznie,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł miesięcznie,
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z n/w powodów.

Powody trudnej sytuacji uprawniającej do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezrobocie,
 • bezdomność,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna,
 • lub inne okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy społecznej.

Co jest dochodem osoby/rodziny?

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów (osoby lub wszystkich członków rodziny) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o udzielenie pomocy lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu osoby/rodziny nie wlicza się: jednorazowych świadczeń socjalnych, zasiłku celowego, świadczeń w naturze, pomocy materialnej o charakterze socjalnym albo motywacyjnym przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, świadczeń za prace społecznie użyteczne oraz dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

 Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

 1. Świadczenia pieniężne:
  • Zasiłek stały
  • Zasiłek okresowy
  • Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
  • Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
  • Pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
  • Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
  • Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 
 1. Świadczenia niepieniężne:
  • Praca socjalna
  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
  • Sprawienie pogrzebu
  • Poradnictwo specjalistyczne
  • Interwencja kryzysowa,
  • Schronienie
  • Posiłek
  • Niezbędne ubranie
  • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
  • Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
  • Bilet kredytowany
  • Mieszkanie chronione
  • Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie- w formie rzeczowej dla osób usamodzielnionych

Jak uzyskać pomoc?

Pierwszym etapem jest zgłoszenie się i nawiązanie współpracy z pracownikiem socjalnym. Procedura pomocowa rozpoczyna się od złożenia wniosku o udzielenie pomocy. Następnie pracownik socjalny udaje się do miejsca zamieszkania osoby bądź rodziny ubiegającej się o pomoc w celu sporządzenia wywiadu środowiskowego (brak zgody na przeprowadzenie wywiadu w domu osoby zainteresowanej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń z pomocy społecznej).

Wywiad środowiskowy sporządza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej oraz dochodowej rodziny bądź osoby ubiegającej się o pomoc, mogącej mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej pomocy. 

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej albo w innym terminie uzgodnionym z osobą lub rodziną, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.  Plan pomocy ustalany jest w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego w porozumieniu z klientem. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowanej pomocy.  Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy, mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Organ administracji publicznej od wszczęcia postępowania (tj. od złożenia wniosku o udzielenie pomocy) załatwia sprawę  poprzez wydanie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch dni.

Decyzje w sprawach  świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej. Od decyzji przysługuje prawo do złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.

Dokładnych informacji dotyczących świadczeń pomocy społecznej, zasad, trybu ich przyznawania, udzieli pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie.

Jeżeli osoba ponownie ubiega się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej lub, gdy nastąpiła zmiana danych zawartych we wcześniejszym wywiadzie środowiskowym, pracownik socjalny sporządza aktualizację wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

Pracownik socjalny powinien:

 • Poinformować klienta o przysługujących mu uprawnieniach do uzyskania pomocy poza Ośrodkiem.
 • Ustalić, jakie są oczekiwania klienta dotyczące pomocy pieniężnej i niepieniężnej.
 • Poinformować klienta o konieczności wykorzystania przez niego własnych środków, możliwości, zasobów i uprawnień.
 • Poinformować klienta o przysługujących mu świadczeniach, dostępnych formach pomocy oraz procedurze ich przyznawania.
 • Poinformować klienta o dokumentach niezbędnych do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej.
 • Przyjąć wniosek pisemny lub wniosek ustny do protokołu przyjęcia.
 • Poinformować klienta o konieczności przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych u członków rodziny zobowiązanych do alimentacji.

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o pomoc finansową:

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie przedstawionych dokumentów:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu),
 • dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,
 • orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
 • orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,
 • dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,
 • zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (dochód z 1 ha przeliczeniowego aktualnie wynosi 345 zł miesięcznie),
 • zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej,
 • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 • decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8, ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12,
 • decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,
 • oświadczenia o stanie majątkowym.

W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny   innym oświadczeniem lub dokumentem niż w/w, gminny ośrodek pomocy społecznej może domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

Zobowiązania osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej:

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są zobowiązane:

 • współdziałać z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej,
 • niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie pieniężne, o każdej zmianie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń,

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W całym systemie zabezpieczenia społecznego pomoc społeczna jest ostatnim instytucjonalnym ogniwem udzielania świadczeń zabezpieczających podstawowe potrzeby egzystencjalne. Ważne jest, aby osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej podejmowała próby wyjścia z trudnej sytuacji oraz wykorzystała własne zasoby, możliwości i uprawnienia.

 W  przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

Czym jest kontrakt socjalny?

Kontrakt socjalny jest jednym z instrumentów współpracy ośrodka pomocy społecznej z klientem. Ustawa o pomocy społecznej definiuje kontrakt socjalny jako pisemną umowę zawartą z osobą ubiegająca się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Pracownik socjalny może zawrzeć kontrakt socjalny z klientem w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Kontrakt socjalny jest forma aktywizacji klientów pomocy społecznej. Celem jest pobudzenie i zaangażowanie osobiste świadczeniobiorcy w działanie na rzecz poprawy jego sytuacji.

Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez ośrodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej- do form wsparcia, zaproponowanych przez ośrodek. Klient otrzymuje jeden egzemplarz kontraktu.

Czym jest praca socjalna?

Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych.

Pomocy w postaci pracy socjalnej udziela się bez względu na kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom spełniającym kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

Z programu udziela się wsparcia w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, (tj. sieroctwo, bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna, lub inne okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy społecznej), w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
 • w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Czym jest program osłonowy?

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiedni dyrektor szkoły lub przedszkola informuje gminny ośrodek pomocy społecznej  o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku wraz z uzasadnieniem wskazującym na szczególne okoliczności  uzasadniające jego udzielenia. Po przyjętym od dziecka lub ucznia zgłoszeniu odpowiedni dyrektor szkoły lub przedszkola zawiadamia rodziców lub opiekunów dziecka.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz bez wydawania decyzji administracyjnej  przyznającej posiłek.

Kierownik Ośrodka przekazuje informację w w/w zakresie do szkoły, przedszkola, w którym ma być realizowana pomoc dla dziecka lub ucznia.

Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Jastków w poprzednim miesiącu kalendarzowym.


pomocspołecznagminajastkówgops
Newsletter

Zapisz się do powiadomień