0 %

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy

Poradnik dla osób doświadczających przemoc w rodzinie [PDF]

Problem przemocy występuje we wszystkich społeczeństwach i kręgach kulturowych, przybiera różne postaci i odnosi się zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci.

Przemoc domowa zwana także przemocą w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienia i szkody (psychiczne, fizyczne, materialne). Stosowanie przemocy fizycznej , seksualnej, psychicznej i ekonomicznej- jeśli ma charakter ciągły- jest przestępstwem znęcania się nad rodzina, za które grozi kara (art. 207 kodeksu karnego) pozbawienia wolności do lat 5.

Przemoc fizyczna to każde zachowanie, którego celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego wbrew jej woli, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie jej życia. Przemocą fizyczną będzie: bicie otwartą ręką i pięściami, kopanie, policzkowanie, popychanie, odpychanie, obezwładnianie, posypywanie żrącymi substancjami, parzenie, oblewanie gorącymi płynami, przytrzymywanie, szczypanie, ciągnięcie za włosy, wykręcanie rąk, duszenie, zadawanie ran kłutych i szarpanych, szarpanie, potrząsanie, rzucanie przedmiotami w osobę, itd.

Przemoc seksualna to każde zachowanie mające na celu zmuszanie ofiary do podjęcia niechcianych (wbrew jej woli) zachowań o charakterze seksualnym, zdeprecjonowanie jej seksualności. Przemocą seksualną wobec osoby najbliższej będzie: wymuszenie pożycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań, obmacywanie, zmuszanie do uprawiania nieakceptowanych form seksu (seks oralny, analny, seks homoseksualny), zmuszanie do współżycia z innymi osobami oraz w obecności innych osób, wyśmiewanie preferencji seksualnych, itd.

Przemoc psychiczna to każde zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości u ofiary, wzbudzenie w ofierze strachu oraz pozbawienie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. Przemocą psychiczna będzie: ciągłe bezpodstawne krytykowanie, oskarżanie, grożenie, upokarzanie, poniżanie, wyzywanie, celowe wywoływanie poczucia winy, wmawianie choroby psychicznej, grożenie pozbawieniem władzy rodzicielskiej, zastraszanie, oszukiwanie, szantażowanie, stałe kontrolowanie, wrogie nastawianie dzieci, zakazywanie opuszczania domu i kontaktów ze znajomymi, z rodziną, zabranianie dostępu do telefonu, samochodu, pozbawienie prywatności, intymności, itd.

Przemoc ekonomiczna to każde zachowanie, którego celem jest finansowe uzależnienie ofiary od sprawcy wbrew jej woli. Przemocą ekonomiczną będzie: zabieranie zarobków, zabieranie karty kredytowej, zakazywanie podjęcia pracy lub chodzenia do niej, niszczenie rzeczy osobistych, odmawianie pieniędzy na podstawowe wydatki związane z utrzymaniem domu, kontrolowanie wydatków, uniemożliwianie uzyskania informacji o stanie finansów rodzinnych, zmuszanie do zawierania zobowiązań finansowych (kredyt, pożyczka), itd. Zaniedbywanie to każde zachowanie, którego celem jest niezapewnienie lub uniemożliwienie zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych osoby najbliższej.

Zaniedbywanie charakteryzuje się bardzo szerokim wachlarzem zachowań, a są to zachowania zarówno nieświadome, jak świadome wynikające zarówno z niekompetencji, jak i z braku zainteresowania. Zaniedbywaniem będzie: niewystarczające pod względem ilościowym i jakościowym odżywianie, głodzenie, brak właściwej opieki (ochrony) przed chorobami, opieszałe ich leczenie, niepodawanie leków, zakłócanie snu, celowe narażanie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, itp.

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny jest to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin zajmująca się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie gminy.

W naszej gminie Zespół Interdyscyplinarny rozpoczął działalność w sierpniu 2011r. W skład Zespołu wchodzi obecnie 20 osób.

Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się:

    diagnozowaniem problemu przemocy w rodzinie ,
    podejmowaniem działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
    podniesieniem poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat przemocy domowej,
    inicjowaniem działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Prace w grupach są prowadzone w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Zadaniem grup roboczych jest :

    opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie,
    monitorowanie sytuacji rodzin w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
    dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie zespołu oraz grup roboczych składają specjalne oświadczenia w których są zobowiązani do ochrony informacji i danych, które uzyskały przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jak również po zakończeniu pracy w zespole.

Pamiętaj! Możesz przeciwdziałać przemocy! Reaguj! Informuj! Zgłaszaj! Pamiętaj o swoich prawach!

Ważne telefony:

    Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytut Psychologii Zdrowia- (0-22) 668 70 00.
    Komisariat Policji w Niemcach, Niemce, ul. Różana 18, tel. (0-81) 756-17-97.
    GOPS Jastków - Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - (0-81 502 04 77).


zespółinterdyscyplinarnydo sprawprzeciwdziałaniaprzemocygminajastkówgops
Newsletter

Zapisz się do powiadomień