0 %

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2024

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

Wójt Gminy Jastków informuje o naborze uczestników do Programu realizowanego
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość otrzymanego dofinansowania:  1 903 611,72 zł
Całkowita wartość inwestycji:  1 903 611,72 zł

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program poprzez zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do występujących potrzeb ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Adresatami wsparcia są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności –konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

Wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
z otoczeniem

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem 
z uczestnikiem:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:  

1) zaświadczenie o niekaralności,
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 
w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
z niepełnosprawnością.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

1) 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
b) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
z niepełnosprawnością sprzężoną,
2) 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
a) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
b) traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
4) 360 godzin rocznie dla:
a) osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,
b) osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie traktowane na równi
z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
c) dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby:
1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Osoby zainteresowane skorzystaniem w ramach Programu z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie: Karty zgłoszenia, Karty zakresu czynności, Klauzuli informacyjnych RODO  wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pliki do pobrania:

Program AOON – edycja 2024
https://www.gov.pl/attachment/f861712d-81b1-4a80-8686-fa929d0348d8

Karta zgłoszenia do Programu AOON– edycja 2024
https://www.gov.pl/attachment/e328c568-cd00-40a1-af1a-5db2102feac5

Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu AOON – edycja 2024
https://www.gov.pl/attachment/192e19c0-e9b6-4420-81bd-9b8cf616bc1b

Klauzula informacyjna RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu AOON – edycja 2024
https://www.gov.pl/attachment/b7e8b33d-8d88-43b3-9480-a82165fb2a05