0 %

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Wójt Gminy Jastków
informuje o naborze uczestników do programu realizowanego
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn.
Fundusz Solidarnościowy

 

Całkowity koszt programu w 2024 roku wynosi: 200 148,48 zł

Kwota dofinansowania programu w 2024 roku wynosi: 200 148,48 zł

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi  orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit.a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

-poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 na terenie gminy Jastków realizowany jest w dwóch formach:

 • Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:
  w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, za uprzednią zgodą gminy,
 • Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:
  w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której  mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

POBYT DZIENNY

Przewidywana liczba osób kwalifikowanych do Programu w ramach pobytu dziennego to
14 rodziców /opiekunów:

1. dzieci  do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
(2 rodziców/opiekunów).

2. osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (12 rodziców/opiekunów).

Usługa opieki wytchnieniowej przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Przed kwalifikacją będzie brany pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej.

Zgodnie z zapisami Programu limit usług opieki wytchnieniowej  świadczonej w ramach pobytu dziennego przypadających na 1 uczestnika w 2024 roku wynosi nie więcej niż 240 godzin.

Łącznie dla 14 osób zaplanowano: 3 360 godzin.

POBYT CAŁODOBOWY

Program realizowany będzie również w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej
w ramach pobytu całodobowego, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której  mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Limit usług całodobowej opieki wytchnieniowej finansowanej ze środków Funduszu przypadających na 1 osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku wynosi nie więcej niż 14 dni usług opieki wytchnieniowej.

Maksymalny koszt związany z realizacją usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, nie może przekroczyć 600 zł brutto za dobę realizacji usług opieki wytchnieniowej i 800 zł brutto za dobę realizacji usług opieki wytchnieniowej dla osoby
z niepełnosprawnością posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
z niepełnosprawnością sprzężoną. Przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności.

Planowana liczba osób korzystających z pobytu całodobowego z terenu gminy Jastków to:
3 osoby (2 osoby x 600,00 zł x 14 dni= 16 800,00zł i 1 osoba x 800,00zł x 14 dni= 11 200,00 zł).

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu w formie pobytu dziennego, ani w formie pobytu całodobowego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie prosimy o złożenie Karty zgłoszenia (załącznik nr 7) , formularza klauzuli RODO (załącznik nr 12) oraz oświadczenia członka rodziny/opiekuna pod adresem: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie  Sieprawice 24, 21-002 Jastków.

Dodatkowo do Karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności.  

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem  
81 50 477 lub bezpośrednio u pracowników socjalnych przypisanych do danej miejscowości.

Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Załączniki:

1. Załącznik nr 7 Karta zgłoszenia

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx

2. Załącznik nr  12 formularz klauzuli RODO Ministerstwo

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223.docx

3. Oświadczenie członka rodziny/opiekuna

LINK do pobrania

 

 opiekawytchnieniowa2024gminajastkówgops
Newsletter

Zapisz się do powiadomień